Dispečing osobnej prepravy

+421 901 911 937

Dispečing autobus. prepravy

+421 901 911 937

Pošlite nám email

info@transem.sk

Sme k dispozícii

denne od 7:00 do 18:00

 
  • Úvod
  • Osobné údaje
  • Spracuvávanie osobných údajov

Spracuvávanie osobných údajov

 

Zásady   spracúvania osobných  údajov

 

1. TRANSEM spol. s r. o.,   so sídlom Pri štadióne 535/75,  07701 Kráľovský Chlmec,            IČO:47 211 911 ,   v zastúpení konateľom Rastislavom Čurmom,

 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.“).

 

2.  Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom  rozsahu buď:

a)      bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo

b)      na základe vášho súhlasu.

 

3. Práva dotknutej osoby:

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o :

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.

 

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

4.Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú externý účtovník, orgány verejnej moci, audítor a advokát.

 Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti osobnej prepravy osôb v rozsahu : meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, a v oblasti prepravy zásielok odosielateľa  a  príjemcu zásielky v rozsahu meno, priezvisko,  adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa,je plnenie zmluvy o preprave osoby alebo zásielky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je -článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

 Lehota uchovávania osobných údajov je počas obdobia plnenia objednávky , zmluvy o preprave  a počas plynutia reklamačnej doby na vykonanú prepravu. Príjemcami osobných údajov sú externý účtovník, orgány verejnej moci, audítor a advokát

 

Aké máte práva pri spracovávaní osobných údajov?

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom,

(ii) na opravu osobných údajov,

(iii) na vymazanie osobných údajov,

(iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a

(v) právo na prenosnosť osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa  tak ako je uvedené vyššie

5.Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

6.Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. 

7.Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na adresu prevádzkovateľa.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie vás samozrejme budeme informovať.

 

 

 

 

Copyright © TRANSEM, spol. s r.o. 2013-2023. Všetky práva vyhradené. Bez písomného súhlasu autora je zakázané šíriť obsah týchto stránok. Mapa web stránky. Tvorba web stránok www.initpro.sk.    Prihlásiť sa.